FOTOWOLTAIKA – ZWROT Z INWESTYCJI

Fotowoltaika – po ilu latach inwestycja się zwróci?

Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Niewątpliwym bodźcem promującym energię słoneczną są dotacje oraz realne prognozy wzrostu cen za energię elektryczną. Zasadnym wydaje się pytanie czy i kiedy nasza domowa elektrownia słoneczna się zwróci? 

Im bardziej będzie widoczny na rynku wzrost cen energii elektrycznej, tym bardziej inwestycja w instalację fotowoltaiczną będzie się opłacać, a okres zwrotu będzie krótszy. Wynika to ze sposobu liczenia okresu zwrotu - czytamy w analizie redakcyjnej portalu GLOBEnergia.

Portal w swoim wpisie opublikowanym 1 kwietnia 2020 r. GLOBEneria wskazuje na kilka uwarunkowań, które mają wpływ na czas zwrotu z instalacji fotowoltaicznej dla klienta indywidualnego:

Im szybciej będzie rosła cena energii, tym wyższe będą oszczędności zgromadzone w ciągu danego roku. Z kolei im wyższy będzie udział dotacji w poniesionych kosztach inwestycyjnych, tym szybciej i bardziej się one obniżą.

W tym miejscu warto zauważyć, że na mniejsze instalacje dotacja i ulga termomodernizacyjną będą miały większy wpływ, mimo iż koszt jednostkowy za 1 kWp jest wyższy. Dlaczego? Wynika to z faktu, że procentowy udział dotacji dla mniejszych instalacji jest wyższy.

W tym miejscu warto zauważyć, że na mniejsze instalacje dotacja i ulga termomodernizacyjną będą miały większy wpływ, mimo iż koszt jednostkowy za 1 kWp jest wyższy. Dlaczego? Wynika to z faktu, że procentowy udział dotacji dla mniejszych instalacji jest wyższy.

Grafika: GLOBEnergia.pl

Jak wygląda przykładowy wykres okresu zwrotu?

Przyjrzyjmy się instalacji o mocy 5,1 kWp. Według danych cenapradu.pl, zaktualizowanych 30.03.2020, średnia cena energii elektrycznej w Polsce, przy założeniu tego samego sprzedawcy i dystrybutora, dla taryfy G11 wynosi 0,619 zł/kWh.

Cena energii elektrycznej rośnie z roku na rok. W ciągu ostatnich 10 lat były okresy, w których cena energii w ogóle nie rosła. Były również takie, w których rosła bardzo gwałtownie. Uśredniając ostatnie 10 lat i biorąc pod uwagę tendencje rynkowe – przyjmijmy roczny wzrost cen na poziomie 7%.

Instalacja o mocy 5,1 kWp może wyprodukować średnio 5075 kWh energii elektrycznej rocznie.

Obowiązujący system opustów zakłada, że za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W polskich gospodarstwach domowych zużycie energii produkowanej na bieżąco w ciągu dnia jest niewielkie i zwykle wynosi do 25%. Wynika to z naszego trybu pracy i ze specyfiki produkcji energii z systemu fotowoltaicznego. Biorąc pod uwagę taki poziom tzw. autokonsumpcji załóżmy, że efektywny poziom opustu wynosi nie 0,8 a 0,85.

W analizie okresu zwrotu instalacji fotowoltaicznych przyjęto również zmiany w efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej. Efektywność instalacji fotowoltaicznej z roku na rok odnotowuje niewielki spadek. Po analizie kart katalogowych przyjmijmy, że średnio ten spadek wynosi 0,7% na rok.

 • Przykładowa cena instalacji brutto: 24 000 zł
 • Dotacja Mój Prąd: 5 000 zł
 • Procentowy udział dotacji: 20,83%
 • Wysokość ulgi podatkowej: 3 230 zł
 • Koszty inwestycyjne po uwzględnieniu ulgi i dotacji: 15 770 zł
 • Średnia cena energii elektrycznej w taryfie G11 z dnia 30.03.2020: 0,619 zł/kWh
 • Roczny wzrost cen energii elektrycznej 7%
 • Roczny spadek efektywności 0,7%

Grafika: GLOBEnergia.pl

Na załączonej symulacji można zaobserwować, że instalacja o mocy 5 kWp zwróci się po około 7,5 roku. Uwzględniając tylko dotację z programu Mój Prąd, okres zwrotu wynosi około 6 lat, po uwzględnieniu dodatkowo ulgi termomodernizacyjnej, zwrot inwestycji następuje po nieco ponad 5 latach.

Wniosek – w tym wypadku dotacja w programie Mój Prąd skraca okres zwrotu instalacji o około 1,5 roku, a dotacja razem z ulgą termomodernizacyjną może skrócić okres zwrotu nawet o 2,5 roku.

Im wyższa cena, tym szybciej zwróci się fotowoltaika

W celu zobrazowania, jaki wpływ na okres zwrotu ma cena energii elektrycznej, załóżmy na moment, że koszt 1 kWh energii wynosi 1 zł, a średni roczny wzrost ceny energii wynosi zgodnie z wcześniejszymi założeniami 7%.

Grafika: GLOBEnergia.pl

Na załączonym wykresie można zaobserwować, że przy takich założeniach instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp przy uwzględnieniu dotacji z Mojego Prądu i Ulgi termomodernizacyjnej mogłaby się zwrócić nawet po 3,5 roku, a bez dotacji i ulgi już po 5 latach. Wniosek – im wyższa cena energii elektrycznej, tym fotowoltaika będzie się bardziej opłacała i szybciej się zwróci.

Inne przykłady

Sprawdźmy, po ilu latach zwrócą się instalacje o innych mocach.

Założenia analogiczne jak powyżej:

 • cena energii 0,619 zł/kWh,
 • roczny wzrost cen energii – 7%,
 • spadek efektywności instalacji 0,7%/rok,
 • opust efektywnym na poziomie 85%,

Instalacja o mocy 3 kWp

Uśredniona cena rynkowa*: 17 000 zł

Instalacja o mocy 3 kWp bez dotacji zwróci się po około 8,5 latach, a po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej i dotacji w programie Mój Prąd po około 5,5 roku.

Instalacja o mocy 7 kWp

Uśredniona cena rynkowa*: 35 000 zł

Instalacja o mocy 7 kWp bez dotacji zwróci się po około 7,5 roku, a po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej i dotacji w programie Mój Prąd po niecałych 6 latach.

Instalacja o mocy 10 kWp

Uśredniona cena rynkowa*: 42 000 zł

Instalacja o mocy 10 kWp bez dotacji zwróci się po niespełna 7 latach, a po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej i dotacji w programie Mój Prąd po nieco ponad 5 latach.

Grafika: GLOBEnergia.pl

Wnioski

Najważniejszym czynnikiem obrazującym dlaczego fotowoltaika z roku na rok staje się coraz bardziej opłacalna jest cena prądu. Przy taniejącej technologii i rosnących cenach energii elektrycznej, znacząco skraca się okres zwrotu.

Możliwość skorzystania z dotacji w Programie Mój Prąd oraz z ulgi termomodernizacyjnej znacznie skraca okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej. Im mniejsza instalacja, tym niższy jest jej łączny koszt, mimo wyższej ceny jednostkowej za 1kWp.

W związku z tym dotacja, w programie Mój Prąd, która może wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych, przy niższej cenie za instalację osiąga wyższy udział procentowy w całościowych kosztach. Średnio ulga termomodernizacyjna wraz z dotacją w Moim Prądzie skraca czas zwrotu inwestycji o około 2 lata.

*uśrednione ceny rynkowe, opracowane na podstawie redakcyjnych analiz i wycen otrzymanych od firm wykonawczych.

Źródło: GLOBenergia.pl